Kommende kampe:

Vedtægter

Fanklubbens vedtægter

§ 1

Fanklubbens navn er Liverpool FC Fan Club Danish Branch, og er hjemmehørende i Danmark.
Fanklubben er stiftet 1. marts 1989.

§ 2

Fanklubbens formål er at:
Yde støtte til Liverpool FC og udbrede kendskabet til og viden om Liverpool FC og byen Liverpool i Danmark gennem formidling af nyheder, resultater, arrangementer mm.

§ 3

Medlemskab kan opnås af alle med interesse for Liverpool FC, mod betaling af det årlige kontingent.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, man finder bringer fanklubben eller Liverpool FC i miskredit.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som ikke har betalt kontingent efter den normale opkrævning.

§ 4

Bestyrelsen er selvsupplerende, og består af 6-10 personer – en formand, en næstformand og en kasserer, samt 3-7 øvrige bestyrelsesmedlemmer, som hver især varetager aftalte arbejdsområder i fanklubben.

Der findes ikke stedfortrædere/suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder, er det op til de resterende at finde en afløser blandt medlemmerne.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes et sæt vedtægter, som fanklubben drives efter.

Bestyrelsen vedtager, og følger den gældende forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Forretningsordenen ajourføres af bestyrelsen ved almindelig flertal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 50 % af bestyrelsen er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig flertal. Ændringer til vedtægterne kræver dog enighed i bestyrelsen.

Det er løbende op til bestyrelsen at fordele hovedopgaver mellem sig eller andre som bestyrelsen finder egnede.

Bestyrelsen kan oprette arbejdsgrupper, hvor medlemmer udenfor bestyrelsen kan deltage.

§ 5

Fanklubbens indtægter hidrører fra et årligt medlemskontingent, eventuelle annonceindtægter fra medlemsbladet og hjemmesiden samt indtægter i forbindelse med arrangementer mm.

§ 6

Fanklubben tegnes af bestyrelsesmedlemmerne, eller medlemmer udpeget af bestyrelsen.

Ved dispositioner af økonomisk konsekvens for fanklubben på kr. 2.000 og derunder, udover allerede budgetterede udgifter, kræves godkendelse af formanden og kassereren.

Ved dispositioner på mere end kr. 2.000 udover budgetterede udgifter, kræves flertal i bestyrelsen.

Kassereren skal ved alle økonomiske dispositioner have besked og bilag hurtigst muligt, og i videst mulig omfang være informeret forinden.

Bestyrelsen fastsætter regler for refusion af rimelige udgifter i fanklubbens interesser.
Kørselsudgifter refunderes efter statens takster til lav sats.
For øvrige udgifter henvises til fanklubbens regler for dækning af omkostninger.
Disse regler, ”Principper for dækning og refusion af omkostninger i Liverpool FC Fan Club Danish Branch”, er vedtaget af bestyrelsen, og ajourføring af disse skal vedtages på bestyrelsesmøder ved almindelig flertal.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Udgifter afholdt i forbindelse med arbejdet med bestyrelsen eller fanklubbens aktiviteter i øvrigt, herunder arbejdsgrupper refunderes mod aflevering af den fornødne dokumentation.

Foreningen (fanklubben) hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 7

Såfremt et almindeligt flertal i bestyrelsen, og fanklubbens økonomi tillader det, kan bestyrelsen vedtage at donere op til kr. 25.000 i løbet af en regnskabsperiode, til et eller flere velgørende formål, der relaterer sig til Liverpool FC eller byen Liverpool.

§ 8

Kassereren skal en gang årligt udarbejde et regnskab over fanklubbens drift og formue.
Dette skal revideres af en person udenfor bestyrelsen. Regnskabsåret går fra 1/8 – 31/7.

§ 9

Bestyrelsen udarbejder budget for fanklubbens drift det kommende år bl.a. på baggrund af redaktionens oplæg omkring medlemsbladet. Kontingentet fastsættes op til hver sæson af bestyrelsen.

Ved udmeldelse af fanklubben tilbagebetales resterende kontingent ikke.
Bestyrelsen skal sikre at kontingentet bruges til opfyldelse af fanklubbens formål.

§ 10

I det tilfælde at ingen af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer ønsker at videreføre fanklubben, kan en enig bestyrelse nedlægge denne eller overdrage fanklubben og dens værdier til en helt ny bestyrelse.
I tilfælde af at fanklubben ved nedlæggelse er solvent gives overskuddet til sociale aktiviteter med relation til Liverpool FC eller byen Liverpool efter bestyrelsens beslutning.

Vedtægter revideret, den 8. december 2012
Liverpool FC Fan Club Danish Branch

Leo Vegas Sport